Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa
tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Thời gian giao dịch
1 Ngô CBOT Nông nghiệp CBOT/Globex Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 - 20:45
• Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau)
2 Ngô mini CBOT Nông nghiệp CBOT/Globex Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 - 20:45
• Phiên 2: 21:30 - 02:45 (ngày hôm sau)
3 Đậu tương Nông nghiệp CBOT/Globex Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 - 20:45
• Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau)
4 Đậu tương mini Nông nghiệp CBOT/Globex Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 - 20:45
• Phiên 2: 21:30 - 02:45 (ngày hôm sau)
5 Dầu đậu tương Nông nghiệp CBOT/Globex Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 - 20:45
• Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau)
6 Khô đậu tương Nông nghiệp CBOT/Globex Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 - 20:45
• Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau)
7 Lúa mỳ Nông nghiệp CBOT/Globex Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 - 20:45
• Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau)
8 Lúa mỳ mini Nông nghiệp CBOT/Globex Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 08:00 - 20:45
• Phiên 2: 21:30 - 02:45 (ngày hôm sau)
9 Cà phê Robusta Nguyên liệu công nghiệp Liffe London (ICE EU) Thứ 2 - Thứ 6:
16:00 – 00:30
10 Cà phê Arabica Nguyên liệu công nghiệp ICE US Thứ 2 - Thứ 6:
16:15 - 01:30 (ngày hôm sau)
11 Ca cao Nguyên liệu công nghiệp ICE US Thứ 2 - Thứ 6:
16:45 - 01:30 (ngày hôm sau)
12 Đường Nguyên liệu công nghiệp ICE US Thứ 2 - Thứ 6:
15:30 - 01:00
13 Bông Nguyên liệu công nghiệp ICE US Thứ 2 - Thứ 6:
09:00 - 02:20 (ngày hôm sau)
14 Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp TOCOM Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 06:45 – 13:10
• Phiên 2: 14:30 – 16:55
15 Cao su TSR 20 Nguyên liệu công nghiệp SGX Thứ 2 - Thứ 6:
06:55 – 17:00
16 Bạch kim Kim loại NYMEX Thứ 2 - Thứ 6:
06:00 - 05:00 (ngày hôm sau)
17 Bạc Kim loại COMEX Thứ 2 - Thứ 6:
06:00 - 05:00 (ngày hôm sau)
18 Đồng Kim loại COMEX Thứ 2 - Thứ 6:
06:00 - 05:00 (ngày hôm sau)
19 Quặng sắt Kim loại SGX Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 06:25 - 19:00
• Phiên 2: 19:15 - 03:45 (ngày hôm sau)

Phiên giao dịch mới đối với các hàng hóa được giao dịch trên hệ thống Vision Commodities sẽ tính bắt đầu từ 6h00.