Th tc đăng ký tr thành thành viên ca S Giao dch Hàng hóa Vit Nam

 • Thương nhân mun tr thành thành viên ca S Giao dch phi np đy đ h sơ đăng ký làm Thành viên hp l theo quy đnh ca S Giao dch, bao gm:
  1. Đơn đăng ký làm thành viên (mu theo ph lc 01);
  2. Bn sao chng thc Giy chng nhn đăng ký kinh doanh;
  3. Văn bn cam kết tuân th quy đnh và quy chế ca S Giao dch (mu theo ph lc 02);
  4. Sơ yếu lý lch người đi din theo pháp lut ca chính quyn đa phương;
  5. Bn sao chng thc chng minh thư nhân dân, căn cước công dân ca người đi din theo pháp lut;
  6. Bn sao quyết đnh b nhim Kế toán trưởng;
  7. Bn sao Điu l công ty;
  8. Danh sách c đông, thành viên góp vn s hu t 5% vn điu l tr lên;
  9. Ngh quyết, quyết đnh ca đi Hi đng c đông/ Hi Đng Qun tr, Hi đng thành viên hoc ch s hu v vic tham gia làm thành viên ca S Giao dch;
  10. Danh sách các nhân viên nghip v được phép thc hin hot đng giao dch hàng hóa;
  11. Các yêu cu khác ca S Giao dch (nếu có).
 • Trường hp các tài liu, h sơ ca thành viên Hi đng qun tr (Hi đng thành viên), Ban Giám đc (Ban Tng Giám đc) hoc người hành ngh ca công ty thành viên viết bng tiếng nước ngoài thì phi được dch và chng thc ra tiếng Vit bi t chc có chc năng dch thut theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam.
 • H sơ, tài liu theo quy đnh được lp thành mt (01) bn gc kèm theo tp thông tin đin t. B h sơ gc được np trc tiếp ti MXV hoc gi qua đường bưu đin.
 • Trường hp h sơ đăng ký thành viên Không đy đ, hp l, công ty thành viên phi b sung, hoàn thin h sơ trong vòng ba mươi (30) ngày k t ngày MXV có yêu cu bng văn bn. Sau thi hn trên, nếu công ty thành viên không b sung, hoàn thin đy đ h sơ, h sơ đã gi MXV trước đó mc nhiên không còn giá tr.
 • Vic b sung h sơ sa đi không được quá 3 ln.