1. Điu kin đăng kí thành viên kinh doanh:

Đ đăng ký tr thành thành viên kinh doanh ca S Giao dch, thương nhân phi đáp ng đ các điu kin bt buc sau:

 • Là doanh nghip được thành lp theo quy đnh ca Lut Doanh nghip.
 • Có vn điu l ti thiu t 75 (by mươi lăm) t đng Vit Nam tr lên.
 • Ti thi đim xét duyt tư cách thành viên, doanh nghip không liên quan đến các cuc điu tra v hành vi vi phm pháp lut.
 • Có tr s hot đng n đnh, h thng cơ s k thut h tng đáp ng yêu cu kết ni vi S Giao dch (mô t cơ s vt cht chi tiết trong đơn đăng ký thành viên theo ph lc 01).
 • Cơ cu t chc tt, h thng tài chính và qun lý kinh doanh ca doanh nghip minh bch, cht ch.
 • Có ti thiu 5 nhân s đáp ng yêu cu nghip v, đã tham gia các khóa hc v nghip v giao dch hàng hóa do S Giao dch đào to và được cp chng ch.
 • Chp thun các điu kin, quy đnh v hot đng ca S Giao dch.

 

2. Điu kin đăng kí thành viên môi gii

Đ đăng ký tr thành thành viên môi gii ca S Giao dch, thương nhân phi đáp ng đ các điu kin bt buc sau:

 • Là doanh nghip được thành lp theo quy đnh ca Lut Doanh nghip.
 • Có vn điu l ti thiu t 5 (năm) t đng Vit Nam tr lên.
 • Ti thi đim xét duyt tư cách thành viên, doanh nghip không liên quan đến các cuc điu tra v hành vi vi phm pháp lut.
 • Có tr s hot đng n đnh, h thng cơ s k thut h tng đáp ng yêu cu kết ni vi S Giao dch (mô t cơ s vt cht chi tiết trong đơn đăng ký thành viên theo ph lc 01).
 • Cơ cu t chc tt, h thng tài chính và qun lý kinh doanh ca doanh nghip minh bch, cht ch.
 • Có ti thiu 3 nhân s đáp ng yêu cu nghip v, đã tham gia các khóa hc v nghip v giao dch hàng hóa do S Giao dch đào to và được cp chng ch.
 • Chp thun các điu kin, quy đnh v hot đng ca S Giao dch.