Giới hạn vị thế

Giới hạn vị thế đối với cá nhân và tổ chức là tổng vị thế mở ròng theo một chiều mua hoặc bán đối với một sản phẩm mà cá nhân hoặc tổ chức đó nắm giữ.

Thông tin chi tiết Đơn vị : Lot
Sản phẩm Cá nhân Tổ chức Giới hạn tổng vị thế