Bảng phí thành viên

1. Phí "Đăng ký thành viên":

- Thành viên kinh doanh : 150.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi triệu đồng)

- Thành viên môi giới : 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng)

- Theo chính sách phát triển thành viên, tất cả các Thành viên hoàn tất thủ tục làm thành viên của Sở trước 31/12/2019 được miễn phí đăng ký thành viên.

2. Phí "Thường niên":

- Thành viên kinh doanh : 50.000.000 VNĐ/năm (Năm mươi triệu đồng)

- Thành viên môi giới : 20.000.000 VNĐ/năm (Hai mươi triệu đồng)

3. Phí kết nối dữ liệu theo Sở Giao dịch liên thông:

Theo quy định giao dịch và thu phí kết nối dữ liệu của các Sở Giao dịch hàng hóa trên thế giới. Sở Giao dịch hàng hóa áp dụng thu phí kết nối dữ liệu cho các Thành viên kinh doanh. Cụ thể:

STT Sở giao dịch hàng hóa liên thông Phí dữ liệu / năm (VND)
1 CBOT/Globex 35.000.000
2 CME Globex 35.000.000
3 COMEX 35.000.000
4 NYMEX 35.000.000
5 ICE Futures Europe 42.000.000
6 ICE Futures U.S. 38.000.000
7 Singapore Exchange (SGX) 22.000.000
8 TOCOM 20.000.000