sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Thủ tục đăng ký

Thủ tục đăng ký trở thành thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

 • Thương nhân muốn trở thành thành viên của Sở Giao dịch phải nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký làm Thành viên hợp lệ theo quy định của Sở Giao dịch, bao gồm:
  1. Đơn đăng ký làm thành viên (mẫu theo phụ lục 01);
  2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  3. Văn bản cam kết tuân thủ quy định và quy chế của Sở Giao dịch (mẫu theo phụ lục 02);
  4. Sơ yếu lý lịch người đại diện theo pháp luật của chính quyền địa phương;
  5. Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật;
  6. Bản sao quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng;
  7. Bản sao Điều lệ công ty;
  8. Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên;
  9. Nghị quyết, quyết định của đại Hội đồng cổ đông/ Hội Đồng Quản trị, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu về việc tham gia làm thành viên của Sở Giao dịch;
  10. Danh sách các nhân viên nghiệp vụ được phép thực hiện hoạt động giao dịch hàng hóa;
  11. Các yêu cầu khác của Sở Giao dịch (nếu có).
 • Trường hợp các tài liệu, hồ sơ của thành viên Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Ban Giám đốc (Ban Tổng Giám đốc) hoặc người hành nghề của công ty thành viên viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch và chứng thực ra tiếng Việt bởi tổ chức có chức năng dịch thuật theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Hồ sơ, tài liệu theo quy định được lập thành một (01) bản gốc kèm theo tệp thông tin điện tử. Bộ hồ sơ gốc được nộp trực tiếp tại MXV hoặc gửi qua đường bưu điện.
 • Trường hợp hồ sơ đăng ký thành viên Không đầy đủ, hợp lệ, công ty thành viên phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày MXV có yêu cầu bằng văn bản. Sau thời hạn trên, nếu công ty thành viên không bổ sung, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, hồ sơ đã gửi MXV trước đó mặc nhiên không còn giá trị.
 • Việc bổ sung hồ sơ sửa đổi không được quá 3 lần.

- Quyền và nghĩa vụ:

STT NỘI DUNG Thành viên kinh doanh Thành viên môi giới
1 Điều kiện cấp phép Doanh nghiệp
    Giám đốc phải có trình độ cử nhân trở lên
    Vốn điều lệ 75 tỷ Vốn điều lệ 5 tỷ
    Tối thiểu 5 nhân sự có chứng chỉ hành nghề Tối thiểu 3 nhân sự có chứng chỉ hành nghề
2 Hoạt động nghiệp vụ Tự doanh Môi giới
    Nhận ủy thác giao dịch mua bán hàng hóa  
    Môi giới  
3 Quyền Hưởng phí giao dịch  Hưởng thù lao môi giới khi khách hàng giao dịch
    Nhận tiền ký quỹ của Khách hàng  
4 Nghĩa vụ Tuân theo các quy định của Pháp luật & MXV
    Nộp các loại phí: Thành viên; Thường niên; Cơ sở dữ liệu Nộp các loại phí: Thành viên; Thường niên
    Ký hợp đồng với khách hàng Ký hợp đồng với TVKD
    Đầu mối liên hệ với KH trong quá trình giao dịch   
    Lưu trữ, kiểm soát các chứng từ liên quan đến giao dịch  
    Nộp tiền ký quỹ của khách hàng cho MXV  
5 Phân quyền trên Hệ thống giao dịch Mở tài khoản cho TVMG + Khách hàng Chỉ xem được khách hàng mình quản lý
    Phân quyền cho TVMG  
    Lập lệnh nộp rút tiền  
    Thiết lập hạn mức cho MG  
    Thiết lập phí giao dịch cho Khách hàng  
6 Sản phẩm giao dịch Được lựa chọn sản phẩm trên MXV Phụ thuộc vào TVKD
7 Đào tạo, PR-Makerting Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo do MXV tổ chức
    Nếu tự tổ chức hội thảo, MXV sẽ cử chuyên gia đến thuyết trình
    Được MXV công bố danh sách Thành viên trên các phương tiện thông tin đại chúng