Công nghệ

MXV làm việc với các Sở giao dịch hàng đầu Thế giới, và được hưởng hệ thống kết nối và cập nhật những cong nghệ giao dịch tiên tiến và hiện đại nhất.


SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG PHẦN MỀM GIAO DỊCH HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM