Quản lý thành viên

MXV đóng vai trò nhà bảo hiểm giá. Khi giá được các thành viên Sở Giao dịch Hàng hóa định giá thì giá hàng hóa của người nông dân sản xuất nhỏ, hay từ những nhà sản xuất lớn có chất lượng như nhau sẽ có giá như nhau.


Mô tả dịch vụ

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cung cấp dịch vụ tổ chức giao dịch tập trung cho thành viên và nhà đầu tư. 

Trước hết, Sở thông báo tới thị trường các quy định về Mẫu hợp đồng, trong đó chi tiết hóa những nội dung về: hình thức hợp đồng (quyền chọn/kỳ hạn/spread), thông tin về tài sản cơ sở, quy mô danh nghĩa của hợp đồng/kích cỡ hợp đồng (Contract Size), quy định về thời gian giao dịch, bước giá. 

Dịch vụ giao dịch của Sở đi kèm với việc cung ứng các loại lệnh giao dịch. Tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, nhà đầu tư được sử dụng đầy đủ các loại lệnh gồm (i) Lệnh Giới hạn, (ii) Lệnh Thị trường, (iii) Lệnh có điều kiện (Ví dụ: Lệnh dừng..)