Thanh toán bù trừ

Liệt kê tất cả các khoản phải trả của tất cả các bên, so các khoản phải thu và phải trả của mỗi bên và mỗi bên chỉ thực hiện thu hay trả phần chênh lệch.


Mô tả dịch vụ

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý ký quỹ và bù trừ cho thành viên và nhà đầu tư trên cơ sở kết quả giao dịch được kết chuyển vào cuối phiên giao dịch của từng loại sản phẩm.

Việc thực hiện bù trừ được tiến hành vào các thời điểm khác nhau trong thời hạn của Hợp đồng, cụ thể gồm (1) bù trừ hàng ngày (Daily Settlement) và (2) bù trừ sau khi ngày giao dịch cuối cùng kết thúc (Final Settlement). 

Hoạt động bù trừ hàng ngày (Daily Settlement) thực hiện theo nguyên tắc hạch toán theo giá hàng ngày (Mark-to-Market). Trong phiên giao dịch, nhà đầu tư tham gia vị thế mua và/hoặc bán các hợp đồng giao dịch hàng hóa tại những mức giá khác nhau. Khi kết thúc phiên giao dịch, giá trị tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư sẽ thay đổi tương ứng với mức giá cuối phiên. Tại thời điểm đó, MXV trích xuất báo cáo vị thế và giá trị tài khoản. Báo cáo này là cơ sở cho nhà đầu tư nắm thông tin về tình hình tăng/giảm giá trị ký quỹ trên tài khoản. Trường hợp cần thực hiện bổ sung ký quỹ, nhà đầu tư có thể kịp thời điều chuyển tiền và điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp. Do đó rủi ro thanh toán của nhà đầu tư sẽ được kiểm soát liên tục.

Hoạt động bù trừ cuối cùng (Final Settlement) thực hiện khi kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của sản phẩm. Toàn bộ vị thế của nhà đầu tư sẽ được bù trừ để tính toán lãi/lỗ cho toàn bộ quá trình đầu tư.