Các dịch vụ do Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cung cấp
Thanh toán bù trừ

Liệt kê tất cả các khoản phải trả của tất cả các bên, so các khoản phải thu và phải trả của mổi bên và mỗi bên chỉ thực hiệ thu hay trả phần chênh lệch

Kiểm định

Đây là dịch vụ nhằm đảm bảo hàng hóa của bên bán giao cho bên Mua đúng chủng loại, phẩm chất, quy cách được thỏa thuận.

Vận tải hàng hóa

MXV sẽ giới thiệu cho bên Mua và bên bán các đơn vị vận tải uy tín nhằm đảm bảo vận tải hàng hóa an toàn, đúng hạn.

Quản lý thành viên

MXV đóng vai trò nhà bảo hiểm giá. Khi giá được các thành viên Sở Giao dịch Hàng hóa định giá thì già hàng hóa của người nông dân sản xuất nhỏ, hay từ những nhà sản xuất lớn có chất lượng như nhau sẽ có giá như nhau.

Công nghệ

MXV làm việc với các Sở giao dịch hàng đầu Thế giới, và được hưởng hệ thống kết nối và cập nhật những cong nghệ giao dịch tiên tiến và hiện đại nhất.