Số hiệu văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành
10/QĐ/TGĐ-MXV Quy chế thành viên SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM 26/09/2018
14/2018/QĐ-MXV Quy chế Niêm yết và Giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 26/09/2018
Bảng phí thành viên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam