sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin nội bộ

Quyết định về việc xử lý vi phạm của Công ty Cổ phần Dịch vụ HT Việt Nam

12/11/2020

Ngày 12/11/2020, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm của Công ty Cổ phần Dịch vụ HT Việt Nam, TVKD mã số: 009, do đã vi phạm quy định về quản trị rủi ro của MXV, lần vi phạm thứ 3.

Trên cơ sở nội dung, tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Tổng Giám đốc MXV đã ra quyết định xử phạt như sau:

(1) Cảnh cáo toàn thị trường và công bố trên mạng thông tin điện tử của MXV;

(2) Dừng bảo lãnh khi yêu cầu mở TKKQ mới cho tất cả các Khách hàng của TVKD 009 trong vòng 03 tháng, từ 13/11/2020 đến 13/02/2021. Tất cả các yêu cầu mở TKKQ trong thời gian này phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định của MXV.

MXV yêu cầu TVKD 009 nghiêm túc tuân thủ các quy định của MXV và quy định pháp luật hiện hành trong quá trình hoạt động. 

 Tải thông tin chi tiết tại đây

Tin MXV

Tin tức liên quan

Tin nội bộ

03/02/2020

V/v: Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Tin nội bộ

04/06/2020

Ngày 04/06/2020, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ cho một số Thành viên kinh doanh (TVKD)...