sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Quy chế

 • Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  53/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  19/02/2021

  Quyết định Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  413/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  19/10/2020

  Quyết định thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  424/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  02/11/2020

  Quyết định v/v giao nhận hàng khi đến hạn trong giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  317/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  10/08/2020

  Quyết định ban hành danh mục đặc tả Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt nam

  Số hiệu:
  214/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  05/06/2020

  Quyết định Ban hành mức Phí giao dịch hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  215/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  05/06/2020

  Quyết định Ban hành mức xử lý ký quỹ trong giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  210/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  05/06/2020

  Quyết định Giao nhận hàng khi đến hạn trong giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  213/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  05/06/2020

  Quyết định ban hành Quy chế Niêm yết và Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  35/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  28/04/2020

  Quyết định về việc quản lý phần mềm giao dịch hàng hoá tại Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  38/QĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  23/11/2018

  Quyết định về việc cấp số hiệu tài khoản giao dịch hàng hoá tại Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  25/QĐ/TGD-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  02/11/2018

  Quyết định về việc cấp tài khoản đăng nhập hệ thống giao dịch hàng hoá tại Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  24/QĐ/TGD-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  02/11/2018

  Ban hành Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  146/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  29/04/2020

  Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  204/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  23/12/2019

 • Văn bản hợp nhất năm 2018 các Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa do Bộ Công Thương ban hành

  Số hiệu:
  15/VBHN-BCT

  Cơ quan ban hành:
  Bộ Công Thương

  Ngày ban hành:
  04/07/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa

  Số hiệu:
  51/2018/NĐ-CP

  Cơ quan ban hành:
  Chính Phủ

  Ngày ban hành:
  09/04/2018

  Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hóa

  Số hiệu:
  158/2006/NĐ-CP

  Cơ quan ban hành:
  Chính phủ

  Ngày ban hành:
  28/12/2006