Nhóm sản phẩm

Các nhóm sản phẩm giao dịch tại MXV

WORKSHOP VỀ GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH

Những kiến thức đa dạng và phong phú nhất về thị trường phái sinh như Phái sinh là gì ? Vai trò của hàng hóa phái sinh ? hay hợp đồng tương lai là gì và hợp đồng tương lại hàng hóa phái sinh ?

Tìm hiểu thêm