sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Lịch đáo hạn

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Lúa mì mini 05/2021 XWK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Đậu tương mini 05/2021 XBK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Ngô mini 05/2021 XCK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Lúa mì 05/2021 ZWAK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Ngô 05/2021 ZCEK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Đậu tương 05/2021 ZSEK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Dầu đậu tương 05/2021 ZLEK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Khô đậu tương 05/2021 ZMEK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Ngô mini 12/2020 XCZ20 CBOT 30/11/2020 14/12/2020
Ngô mini 09/2020 XCU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Ngô mini 07/2020 XCN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Ngô mini 03/2021 XCH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Ngô 12/2020 ZCEZ20 CBOT 30/11/2020 14/12/2020
Ngô 09/2020 ZCEU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Ngô 07/2020 ZCEN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Ngô 03/2021 ZCEH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Lúa mì mini 12/2020 XWZ20 CBOT 30/11/2020 14/12/2020
Lúa mì mini 09/2020 XWU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Lúa mì mini 07/2020 XWN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Lúa mì mini 03/2021 XWH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Đậu tương mini 11/2020 XBX20 CBOT 31/10/2020 13/11/2020
Đậu tương mini 09/2020 XBU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Đậu tương mini 08/2020 XBQ20 CBOT 31/07/2020 14/08/2020
Đậu tương mini 07/2020 XBN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Đậu tương mini 03/2021 XBH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Lúa mì 03/2021 ZWAH21 CBOT 26/02/2020 12/03/2020
Lúa mì 12/2020 ZWAZ20 CBOT 30/11/2020 14/12/2020
Lúa mì 09/2020 ZWAU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Lúa mì 07/2020 ZWAN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Lúa mì 05/2020 ZWAK20 CBOT 30/04/2020 14/05/2020
Dầu đậu tương 03/2021 ZLEH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Dầu đậu tương 01/2021 ZLEF21 CBOT 31/12/2020 14/01/2021
Dầu đậu tương 12/2020 ZLEZ20 CBOT 30/11/2020 14/12/2020
Dầu đậu tương 10/2020 ZLEV20 CBOT 30/09/2020 14/10/2020
Dầu đậu tương 09/2020 ZLEU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Dầu đậu tương 08/2020 ZLEQ20 CBOT 31/07/2020 14/08/2020
Dầu đậu tương 07/2020 ZLEN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Dầu đậu tương 05/2020 ZLEK20 CBOT 30/04/2020 14/05/2020
Khô đậu tương 03/2021 ZMEH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Khô đậu tương 01/2021 ZMEF21 CBOT 31/12/2020 14/01/2021
Khô đậu tương 12/2020 ZMEZ20 CBOT 30/11/2020 14/12/2020
Khô đậu tương 10/2020 ZMEV20 CBOT 30/09/2020 14/10/2020
Khô đậu tương 09/2020 ZMEU20 CBOT 31/08/2020 14/09/2020
Khô đậu tương 08/2020 ZMEQ20 CBOT 31/07/2020 14/08/2020
Khô đậu tương 07/2020 ZMEN20 CBOT 30/06/2020 14/07/2020
Khô đậu tương 05/2020 ZMEK20 CBOT 30/04/2020 14/05/2020
Đậu tương 03/2021 ZSEH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Đậu tương 01/2021 ZSEF21 CBOT 31/12/2020 14/01/2021
Đậu tương 11/2020 ZSEX20 CBOT 30/10/2020 13/11/2020