sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Lịch đáo hạn

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cà phê Robusta 11/2021 LRCX21 ICE EU 26/10/2021 24/11/2021
Lúa mì mini 07/2021 XWN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Cao su TSR20 09/2021 ZFTU21 SGX 31/08/2021 31/08/2021
Cao su TSR20 08/2021 ZFTQ21 SGX 29/07/2021 29/07/2021
Quặng sắt 09/2021 FEFU21 SGX 30/09/2021 30/09/2021
Quặng sắt 08/2021 FEFQ21 SGX 31/08/2021 31/08/2021
Dầu ít lưu huỳnh 07/2021 QPN21 ICE EU 12/07/2021 12/07/2021
Đồng 11/2021 CPEX21 COMEX 29/10/2021 26/11/2021
Đồng 10/2021 CPEV21 COMEX 30/09/2021 27/10/2021
Đồng 08/2021 CPEQ21 COMEX 30/07/2021 27/08/2021
Quặng sắt 07/2021 FEFN21 SGX 30/07/2021 30/07/2021
Quặng sắt 06/2021 FEFM21 SGX 30/06/2021 30/06/2021
Cao su TSR20 07/2021 ZFTN21 SGX 30/06/2021 30/06/2021
Cà phê Robusta 09/2021 LRCU21 ICE EU 25/08/2021 24/09/2021
Dầu WTI 12/2021 CLEZ21 NYMEX 17/11/2021 19/11/2021
Dầu WTI 11/2021 CLEX21 NYMEX 18/10/2021 20/10/2021
Dầu WTI 10/2021 CLEV21 NYMEX 17/09/2021 21/09/2021
Cà phê Robusta 07/2021 LRCN21 ICE EU 25/06/2021 26/07/2021
Dầu WTI 09/2021 CLEU21 NYMEX 18/08/2021 20/08/2021
Dầu WTI 08/2021 CLEQ21 NYMEX 16/07/2021 20/07/2021
Xăng pha chế 12/2021 RBEZ21 NYMEX 26/11/2021 30/11/2021
Xăng pha chế 11/2021 RBEX21 NYMEX 27/10/2021 29/10/2021
Xăng pha chế 10/2021 RBEV21 NYMEX 28/09/2021 30/09/2021
Xăng pha chế 09/2021 RBEU21 NYMEX 27/08/2021 31/08/2021
Xăng pha chế 08/2021 RBEQ21 NYMEX 28/07/2021 30/07/2021
Xăng pha chế 07/2021 RBEN21 NYMEX 28/06/2021 30/06/2021
Khí tự nhiên 12/2021 NGEZ21 NYMEX 24/11/2021 26/11/2021
Khí tự nhiên 11/2021 NGEX21 NYMEX 25/10/2021 27/10/2021
Khí tự nhiên 10/2021 NGEV21 NYMEX 24/09/2021 28/09/2021
Khí tự nhiên 09/2021 NGEU21 NYMEX 25/08/2021 27/08/2021
Khí tự nhiên 08/2021 NGEQ21 NYMEX 26/07/2021 28/07/2021
Khí tự nhiên 07/2021 NGEN21 NYMEX 24/06/2021 28/06/2021
Dầu WTI mini 12/2021 NQMZ21 NYMEX 16/11/2021 18/11/2021
Dầu WTI mini 11/2021 NQMX21 NYMEX 15/10/2021 19/10/2021
Dầu WTI mini 10/2021 NQMV21 NYMEX 16/09/2021 20/09/2021
Dầu WTI mini 09/2021 NQMU21 NYMEX 17/08/2021 19/08/2021
Dầu WTI mini 08/2021 NQMQ21 NYMEX 15/07/2021 19/07/2021
Ca cao 12/2021 CCEZ21 ICE US 16/11/2021 15/12/2021
Ca cao 09/2021 CCEU21 ICE US 18/08/2021 15/09/2021
Dầu Brent 12/2021 QOZ21 ICE EU 27/10/2021 27/10/2021
Dầu Brent 11/2021 QOX21 ICE EU 28/09/2021 28/09/2021
Dầu Brent 10/2021 QOV21 ICE EU 27/08/2021 27/08/2021
Dầu Brent 09/2021 QOU21 ICE EU 28/07/2021 28/07/2021
Dầu Brent 08/2021 QOQ21 ICE EU 28/06/2021 28/06/2021
Cao su RSS3 09/2021 TRUU21 OSE 24/09/2021 24/09/2021
Cao su RSS3 08/2021 TRUQ21 OSE 25/08/2021 25/08/2021
Cao su RSS3 07/2021 TRUN21 OSE 26/07/2021 26/07/2021
Ngô mini 09/2021 XCU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Lúa mì mini 09/2021 XWU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Đậu tương mini 09/2021 XBU21 CBOT 31/08/2021 13/09/2021