sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Lịch đáo hạn

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đường trắng 08/2022 QWQ22 ICE EU 15/07/2022 15/07/2022
Đường trắng 05/2022 QWK22 ICE EU 14/04/2022 14/04/2022
Đường trắng 03/2022 QWH22 ICE EU 11/02/2022 11/02/2022
Đường trắng 12/2021 QWZ21 ICE EU 15/11/2021 15/11/2021
Đường trắng 10/2021 QWV21 ICE EU 15/09/2021 15/09/2021
Đường trắng 08/2021 QWQ21 ICE EU 16/07/2021 16/07/2021
Đậu tương mini 05/2022 XBK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Đậu tương mini 03/2022 XBH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Đậu tương mini 01/2022 XBF22 CBOT 31/12/2021 14/01/2022
Đậu tương mini 11/2021 XBX21 CBOT 29/10/2021 12/11/2021
Đậu tương mini 07/2021 XBN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Đậu tương 05/2022 ZSEK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Đậu tương 03/2022 ZSEH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Đậu tương 01/2022 ZSEF22 CBOT 31/12/2021 14/01/2022
Đậu tương 11/2021 ZSEX21 CBOT 29/10/2021 12/11/2021
Đậu tương 07/2021 ZSEN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Lúa mì mini 05/2022 XWK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Lúa mì mini 03/2022 XWH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Lúa mì mini 12/2021 XWZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Lúa mì 05/2022 ZWAK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Lúa mì 03/2022 ZWAH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Lúa mì 12/2021 ZWAZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Lúa mì 07/2021 ZWAN21 CBOT` 30/06/2021 14/07/2021
Dầu đậu tương 05/2022 ZLEK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Dầu đậu tương 03/2022 ZLEH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Dầu đậu tương 01/2022 ZLEF22 CBOT 31/12/2021 14/01/2022
Dầu đậu tương 12/2021 ZLEZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Dầu đậu tương 10/2021 ZLEV21 CBOT 30/09/2021 14/10/2021
Dầu đậu tương 07/2021 ZLEN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Khô đậu tương 05/2022 ZMEK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Khô đậu tương 03/2022 ZMEH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Khô đậu tương 01/2022 ZMEF22 CBOT 31/12/2021 14/01/2022
Khô đậu tương 10/2021 ZMEV21 CBOT 30/09/2021 14/10/2021
Khô đậu tương 12/2021 ZMEZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Khô đậu tương 07/2021 ZMEN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Bạch kim 04/2022 PLEJ22 NYMEX 31/03/2022 27/04/2022
Bạch kim 01/2022 PLEF22 NYMEX 31/12/2021 27/01/2022
Bạch kim 06/2021 PLEM21 NYMEX 28/05/2021 28/06/2021
Bạch kim 05/2021 PLEK21 NYMEX 30/04/2021 26/05/2021
Ngô mini 05/2022 XCK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Ngô mini 03/2022 XCH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Ngô mini 12/2021 XCZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Ngô mini 07/2021 XCN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Bạc 05/2022 SIEK22 NYMEX 29/04/2022 26/05/2022
Bạc 03/2022 SIEH22 NYMEX 28/02/2022 29/03/2022
Bạc 01/2022 SIEF22 NYMEX 31/12/2021 27/01/2022
Bạc 06/2021 SIEM21 NYMEX 28/05/2021 28/06/2021
Bạc 04/2021 SIEJ21 NYMEX 31/03/2021 28/04/2021
Ngô 05/2022 ZCEK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Ngô 03/2022 ZCEH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022